Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Analiza techniczna i analiza fundamentalna – czym są i czym różnią się te podejścia inwestorów

Krzysztof Gibek   •   12 sierpnia 2022 r.

Podejście do analizy szans inwestycyjnych, czyli szukania spółek, których akcje zyskają na wartości, może być różne w przypadku niemal każdego inwestora. Jednak zgłębiając giełdową wiedzę napotkamy dwa główne podejścia: analizę fundamentalną oraz analizę techniczną. Jakie są najważniejsze cechy charakterystyczne każdej z nich? Czym są fundamenty, a czym technika? Czym kierować się przy wyborze akcji, które chcemy kupić?

Analiza fundamentalna

Inwestorzy opierający swoje decyzje o analizę fundamentalną starają się prognozować kurs akcji spółek na podstawie fundamentów – czyli na ocenie ogólnej sytuacji gospodarczej kraju oraz poszczególnej branży, planów finansowych i perspektyw rozwoju spółki, jej kondycji finansowej oraz analizy konkurencji.

Co istotne, celem analizy fundamentalnej jest znalezienie takich firm, które będą osiągać dobre wyniki, a co za tym idzie cena ich akcji będzie rosnąć, ale w długim horyzoncie czasowym. Jest to zdecydowanie strategia dla inwestorów, którzy budują swój portfel akcji na długie lata i zamierzają cierpliwie, bez emocji podchodzić do krótkotrwałych wahań kursu. Tego typu analiza wymaga również umiejętności trafnej oceny zjawisk występujących w gospodarce oraz rozumienia  choćby najważniejszych wskaźników związanych z funkcjonowaniem firm.

Po rzetelnie przeprowadzonej analizie fundamentalnej inwestorzy powinni być przekonani, że zainwestowali pieniądze w zdrową, dobrze funkcjonującą firmę, działającą w sprzyjającym otoczeniu rynkowym, co prędzej czy później przyniesie im zyski.

W opracowaniach teoretycznych znaleźć można następujące etapy analizy fundamentalnej:

Analiza makroekonomiczna – ogólna sytuacja społeczno-polityczna oraz ekonomiczna w danym kraju, stabilność systemu prawnego, poziom bezrobocia, inflacji i aktualna koniunktura gospodarcza.

Analiza sektorowa – przewidywana opłacalność danej branży oraz diagnoza potencjalnych zagrożeń.

Analiza sytuacyjna spółki – ocena rynkowej pozycji firmy, jej mocnych i słabych stron w porównaniu do konkurencji, a także ocena jakości zarządzania i trafności podejmowanych decyzji odnośnie jej rozwoju.

Analiza finansowa – szczegółowa ocena kondycji finansowej (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych) oraz porównanie wyliczonych wskaźników z analogicznymi wartościami dla innych spółek z branży. Pozwala to odpowiedzieć na pytanie, ile rzeczywiście warta jest dana spółka.

Wycena akcji – to zwieńczenie procesu, czyli oszacowanie, jaka powinna być wartość spółki, a następnie zestawienie tego szacunku z aktualną wyceną rynkową. Jeśli spółka jest niedoszacowana (akcje na giełdzie są tańsze, niż wynika z analizy fundamentalnej), potencjalnie stanowi dobrą okazję inwestycyjną.

Analiza techniczna

Analiza techniczna to próba prognozowania kursu akcji spółki na podstawie kształtu samego wykresu. Jest ona wynikiem obserwacji danych historycznych, z których wynika, że pewne powtarzające się schematy widoczne na wykresach giełdowych wyjątkowo często poprzedzają ruch akcji w określoną stronę (w górę lub w dół). Służy ona głównie do krótkookresowej prognozy opłacalności inwestycji, często nawet do spekulacji podczas jednej sesji giełdowej.

Analitycy techniczni nie są zainteresowani fundamentami spółki, czyli tym jak będzie funkcjonować za kilka bądź kilkanaście lat – interesuje ich, czy na wykresie przedstawiającym zmiany cen akcji można dostrzec sygnały kupna bądź sprzedaży. Bardzo ważnym założeniem analizy technicznej jest przekonanie o tym, że zjawiska na giełdzie wyprzedzają zjawiska w realnej gospodarce (bądź w samej spółce), a rynek wycenia przyszłość.

Trzy podstawowe założenia „techników” są następujące:

  • Ceny na rynku odzwierciedlają wszystkie informacje o spółce – czyli bieżąca wartość akcji uwzględnia wszystkie czynniki, które bada m.in. analiza fundamentalna.
  • Ceny akcji poruszają się w trendach, przez krótszy bądź dłuższy czas, do momentu wygenerowania sygnału jego zmiany (który wyczytać można z wykresu).
  • Wydarzenia na giełdzie, podobnie jak historia – powtarzają się. Dlatego na podstawie przeszłości, można przewidywać występowanie pewnych wzorców w przyszłości.

Wspomniane w drugim punkcie trendy można w prosty sposób podzielić na trzy kategorie:

  • wzrostowy (gdy więcej osób chce kupić akcje, niż je sprzedać, co podbija cenę),
  • spadkowy (gdy zainteresowanych sprzedażą jest więcej, niż kupujących)
  • oraz horyzontalny zwany również trendem bocznym, w którym ani sprzedający, ani kupujący nie mają wyraźnej przewagi. Wykres porusza się wtedy „w bok”, czyli poziomo na osi czasu, w wyznaczonym kanale (czyli zakresie wahań cen).

Wykresy w analizie technicznej

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w analizie technicznej są wykresy – a konkretnie ich trzy typy: wykres świecowy, słupkowy bądź liniowy. Każdy z nich ma swoją charakterystykę, i co ciekawe, przekazuje różne informacje. Szerzej o typach wykresów przeczytacie naszym artykule Wykres liniowy, wykres świecowy – rodzaje wykresów giełdowych.

Na wykresach analitycy techniczni potrafią dostrzegać formacje, czyli graficzne wzorce kształtowania się cen akcji z przeszłości, które z pewnym prawdopodobieństwem mogą stanowić sygnał informujący o ruchu cen w przyszłości. Możemy je podzielić na formacje kontynuacji trendu oraz odwrócenia trendu.

Połączenie analizy technicznej i fundamentalnej

Który rodzaj analizy jest lepszy? Nie ma odpowiedzi na to pytanie, ponieważ i jedna i druga ma swoje wady. Żaden analityk nie wydaje samych trafnych rekomendacji, żaden inwestor nie podejmuje wyłącznie dobrych decyzji.

Jednak ciekawą koncepcją jest połączenie jednego i drugiego podejścia i za pomocą analizy fundamentalnej dokonywać ogólnej oceny i wyszukiwać spółki mające solidne podstawy oraz dobre perspektywy, natomiast za pomocą analizy technicznej szukać podpowiedzi: kiedy zakupić akcje tej spółki. Trendy, formacje i sygnały w analizie technicznej mogą posłużyć za bardzo dobrą podpowiedź do znalezienia lepszego momentu na inwestycję. Można więc powiedzieć w uproszczeniu, że analiza fundamentalna pomaga określić co kupić, a techniczna kiedy kupić.

Warto również mieć na uwadze to, że analiza techniczna i pojawiające się na wykresie sygnały (czyli gdy wykres „podpowiada” analitykom kierunek) może być samospełniającą się przepowiednią. Jeśli wielu inwestorów odczyta w taki sam sposób dany sygnał (a są one dosyć proste w interpretacji), to bardzo prawdopodobne jest, że ich działania (kupno bądź sprzedaż w danym momencie) faktycznie spowodują zmianę kursu w takim kierunku, jaki sygnalizuje dana formacja. Jednak na rynku funkcjonuje tak dużo podmiotów stosujących różne strategie, że nie można traktować tego w żaden sposób jako pewnik.

Jeśli interesuje Cię tematyka giełdy, papierów wartościowych i inwestowania, zapoznaj się z naszymi artykułami, które pomogą zdobyć podstawową wiedzę z tego zakresu:

Krzysztof Gibek
Absolwent socjologii, zaangażowany w tematykę finansów i giełdy, z doświadczeniem w pracy w bankowości. Od ponad 10 lat analizuje produkty finansowe dla młodzieży i studentów, a od ponad 7 lat dzieli się swoją wiedzą na łamach serwisu KontoMłodzieżowe.com.